Giải pháp chatbot ứng dụng công nghệ AI & NLP giúp tự động hoá quy trình marketing - bán hàng - chăm sóc khách hàng

Chính sách bảo mật

Privacy Policy

(Chính sách bảo mật)

Effective date: October 21, 2019

(Có hiệu lực từ ngày 21/10/2019)

Tro Ly Thong Minh Hana ("us", "we", or "our") operates the https://hana.ai website (the "Service").

(Trợ Lý Thông Minh Hana (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) điều hành trang web https://hana.ai (“dịch vụ”))

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data. Our Privacy Policy for Tro Ly Thong Minh Hana is created with the help of the Free Privacy Policy Generator.

(Trang này thông báo đến bạn chính sách của chúng tôi đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng hệ thống của Trợ Lý Thông Minh Hana và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó. Chính sách bảo mật của chúng tôi từ Trợ Lý Thông Minh Hana được tạo ra với sự trợ giúp của Trình tạo chính sách bảo mật miễn phí.)

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from https://hana.ai

(Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Với việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép thu thập và sử dụng các thông tin theo chính sách này.Trừ khi được định nghĩa khác trong chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong điều khoản và điều kiện của chúng tôi, bạn có thể truy cập tại https://hana.ai)

Information Collection And Use

(Thông tin thu thập và sử dụng)

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

(Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.)

Types of Data Collected

(Các loại dữ liệu được thu thập)

Personal Data

(Dữ liệu cá nhân)

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you ("Personal Data"). Personally identifiable information may include, but is not limited to:Email address

 • Email
 • First name and last name
 • Phone number
 • Cookies and Usage Data
 • Gender
 • Locale
 • Timezone

(Trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, những thông tin mà có thể dùng để liên lạc hoặc định danh bạn (“dữ liệu cá nhân”). Thông tin định danh cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Địa chỉ email
 • Họ và tên
 • Số điện thoại
 • Cookies và dữ liệu sử dụng
 • Giới tính
 • Ngôn ngữ
 • Múi giờ)

For example, the gender you give the page for purposes: Personalize experiences or recommendations based on gender.
Use gendered language such as correct pronouns and titles.

(Ví dụ, giới tính mà bạn cung cấp cho trang sẽ được dùng với mục đích: cá nhân hóa trải nghiệm hoặc các đề xuất dựa trên giới tính.

Sử dụng ngôn ngữ theo giới tính như là đại từ và chức danh chính xác.)

Usage Data

(Dữ liệu sử dụng)

We may also collect information how the Service is accessed and used ("Usage Data"). This Usage Data may include information such as your computer's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

(Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách dịch vụ được truy cập và sử dụng (“dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như là địa chỉ giao thức Internet trên máy tính (địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian bạn sử dụng trên những trang này, nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.)

Tracking & Cookies Data

(Theo dõi và dữ liệu Cookies)

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

(Chúng tôi sử dụng cookies và những công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi các hoạt động trên hệ thống của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định.)

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

(Cookies là các tệp dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là báo hiệu, thẻ và lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như để cải thiện và phân tích dịch vụ của chúng tôi.)

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

(Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookies hặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookies, bạn có thể không sử dụng được một số phần trong dịch vụ của chúng tôi.)

Examples of Cookies we use:

 • Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.
 • Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.
 • Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

(Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:

 • Cookies phiên. Chúng tôi sử dụng cookies phiên để vận hành hệ thống của mình.
 • Cookies ưu tiên. Chúng tôi sử dụng cookies ưu tiên để ghi nhớ các tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.
 • Cookies bảo mật. Chúng tôi sử dụng cookies bảo mật cho các mục đích bảo mật.)

Use of Data

(Sử dụng dữ liệu)

Tro Ly Thong Minh Hana uses the collected data for various purposes:

 • To provide and maintain the Service
 • To notify you about changes to our Service
 • To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so
 • To provide customer care and support
 • To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service
 • To monitor the usage of the Service
 • To detect, prevent and address technical issues

(Trợ Lý Thông Minh Hana sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

 • Cung cấp và duy trì dịch vụ.
 • Thông báo đến bạn những thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi.
 • Cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của dịch vụ khi bạn chọn làm như vậy.
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.
 • Cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ.
 • Giám sát việc sử dụng dịch vụ.
 • Phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.)

Transfer Of Data

(Chuyển dữ liệu)

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

(Thông tin của bạn, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, có thể được chuyển đến — và được duy trì trên những máy tính — nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc các khu vực tài phán khác của chính phủ, luật bảo vệ dữ liệu tại đó có thể khác với các luật thuộc quyền tài phán của bạn.)

If you are located outside Viet Nam and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Viet Nam and process it there.

(Nếu bạn đang ở ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm chuyển dữ liệu cá nhân đến Việt Nam và xử lý tại đó.)

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

(Sự đồng ý của bạn đối với chính sách bảo mật này, sau đó là việc bạn gửi những thông tin đó thể hiện sự chấp thuận của bạn với việc chuyển giao này.)

Tro Ly Thong Minh Hana will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

(Trợ Lý Thông Minh Hana sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý một cách an toàn và tuân theo chính sách bảo mật này và sẽ không có chuyện chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.)

Disclosure Of Data

(Tiết lộ dữ liệu)

Legal Requirements

(Yêu cầu pháp lý)

Tro Ly Thong Minh Hana may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • To comply with a legal obligation
 • To protect and defend the rights or property of Tro Ly Thong Minh Hana
 • To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • To protect the personal safety of users of the Service or the public
 • To protect against legal liability

(Trợ Lý Thông Minh Hana có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn với thiện chí và tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ quyền lợi của Trợ Lý Thông Minh Hana.
 • Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến dịch vụ.
 • Bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người dùng dịch vụ hoặc cộng đồng.
 • Bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý.)

Security Of Data

(Bảo mật dữ liệu)

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

(Việc bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó.)

Service Providers

(Các nhà cung cấp dịch vụ)

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service ("Service Providers"), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

(Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi (“nhà cung cấp dịch vụ”), cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi phân tích cách dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.)

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

(Những bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.)

Links To Other Sites

(Liên kết đến các trang web khác)

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

(Hệ thống của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.)

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

(Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.)

Children's Privacy

(Quyền riêng tư của trẻ em)

Our Service does not address anyone under the age of 18 ("Children").

(Hệ thống của chúng tôi không giải quyết bất kỳ ai dưới 18 tuổi ("Trẻ em").)

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

(Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em mà không có xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.)

Changes To This Privacy Policy

(Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này)

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

(Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách bảo mật mới trên trang này.)

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the "effective date" at the top of this Privacy Policy.

(Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên hệ thống của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày có hiệu lực" ở đầu chính sách bảo mật này.)

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

(Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để nắm rõ bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.)

Contact Us

(Liên hệ với chúng tôi)

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

 • By email: hai.truong@mideasvn.com

(Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 • Qua email: hai.truong@mideasvn.com)