Nhà Phát Triển

MỤC LỤC

 

Lead

Opportunity

Thuộc tính

Khách hàng của bạn trên Hana

Là Ticket trên Hana

Là trường dữ liệu(tham số) của Lead/ Opportunity trên Hana.
Các trường dữ liệu này có 2 loại:
     – Hana định nghĩa sẵn khi tạo 1 application trên hana.
     – Chủ ứng dụng tự định nghĩa(custom)

STT

1

2

3

4

KIỂU DỮ LIỆU

Date

Number

String

Array

MÔ TẢ

Format yyyy-MMdd’T’HH:mm:ss.SSSZ

Format 1 or 1.0

——

Exam:[“Youtube”,”Sendo”]

1

2

3

4

5

6

Có khách hàng mới

Cập nhật thuộc tính khách hàng bất kỳ

Xoá khách hàng

Có ticket mới

Cập nhật thuộc tính ticket bất kỳ

Xoá ticket

 

Bạn viết API để nhận các sự kiện(Xem danh sách sự kiện mô tả ở trên) của lead,
opportunity từ Hana gửi về
Note:
– API yêu cầu xử lý <=5s (Đề xuất API Unsynchronized)
– Nếu API Hana request lỗi >5 lần thì sự kiện này sẽ OFF 30 phút
– lead/opportunity: Có thể có hoặc không tuỳ bạn muốn lấy nội dung gì

URL

Method

Content-Type

Body

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 

                             

                             

 

                                                      

Body mẫu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Response code

Bạn tự định nghĩa URL của API

POST

application/json

{
“application”: {
“id”: ” ID ỨNG DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG “
},
“lead”: {
” THUỘC TÍNH “: {
“nomalizeData”: ” GIÁ TRỊ ĐÃ CHUẨN HOÁ “,
“rawData”: ” GIÁ TRỊ “
}
},
“opportunity”: {
” THUỘC TÍNH “: {
“nomalizeData”: ” GIÁ TRỊ ĐÃ CHUẨN HOÁ “,
“rawData”: ” GIÁ TRỊ “
}
},
“conversation”: {
“conversationUrl”: ” LINK CUỘC CHAT TRÊN HANA

}
}


{

“application”: {
“id”: “dbd9a5f7-b3c4-45bb-a8eb-2b8e10bff8c2”
},
“lead”: {
“id”: {
“nomalizeData”: “e734c76a-52ca-44f0-a21e8e1fe627c308”,
“rawData”: “e734c76a-52ca-44f0-a21e8e1fe627c308”
},
“baseName”: {
“nomalizeData”: “Toan Truyen”,
“rawData”: “Toan Truyen”
},
“baseBirthday”: {
“nomalizeData”: “14-09-2020”,
“rawData”: “2020-09-13T17:00:00.000Z”
},
“baseSourceInput”: {
“nomalizeData”: [
“Youtube”,
“Sendo”
],
“rawData”: [
“Youtube”,
“Sendo”
]},
“baseEmail”: {
“nomalizeData”: “[email protected]”,
“rawData”: “[email protected]
},
“basePhonenumber”: {
“nomalizeData”: “0978712200”,
“rawData”: “0978712200”
},
“cf_number_kieu_so”: {
“nomalizeData”: 1.09,
“rawData”: 1.09
}
},
“conversation”: {
“conversationUrl”: “https://bot.hana.ai/apps/dbd9a5f7-
b3c4-45bb-a8eb2b8e10bff8c2/chats/5e6f3f81da043f97f8ae0c44″
}

200

 

Sự kiện này giúp Partner cập nhật thông tin lead, opportunity của khách hàng trên
Hana
Note:
– (*): Là giá trị bắt buộc
– lead/opportunity: Có thể có hoặc không tuỳ bạn muốn cập nhật nội dung gì

URL

Method

Header

Content-Type

BODY

 

 

 

 

 

Body mẫu

LẤY TRÊN HANA

POST

Authorization: Bearer + access_token

application/json

{
“lead”: {
“id”: ” ID LEAD (*)”,
” THUỘC TÍNH “: GIÁ TRỊ,

},
“opportunity”: {
“id”: ” ID TICKET (*)”,
” THUỘC TÍNH “: GIÁ TRỊ
}
}

{
“lead”: {
“id”: “3ee8e2ea-d149-4e24-98f0-072900b0b9f3”,
“baseName”: “Thu Hương”,
“basePhonenumber”: “+84395458994”,
“baseGender”: “female”,
“baseFunnelStatus”: “actived”,
“sourceType”: “facebook”,
“baseSourceInput”: [
“Youtube”,
“Sendo”
],
“cf_string_ghi_chu”: “Đã thanh toán hàng”,
“cf_number_diem_viral”: 3,
“cf_enum_chau_luc”: [
“Châu Âu”,
“Châu Á”
]},
“opportunity”: {
“id”: “7ad14152-9be8-442d-bf0f-33c94b5db16d”,
“baseName”: “Cập nhật ticket”,
“leadEmail”: “[email protected]”,
“leadName”: “Lê Hà My”,
“leadPhonenumber”: “84969957194”,
“dealValue”: 1000000
}
}