Nhà Phát Triển

MỤC LỤC

LEAD

Khách hàng của bạn trên Hana

OPPORTUNITY

Là Ticket trên Hana

THUỘC TÍNH

Là trường dữ liệu(tham số) của Lead/ Opportunity trên Hana.
Các trường dữ liệu này có 2 loại:
     – Hana định nghĩa sẵn khi tạo 1 application trên hana.
     – Chủ ứng dụng tự định nghĩa(custom)

STT
KIỂU DỮ LIỆU
MÔ TẢ
1

Date

Format yyyy-MMdd’T’HH:mm:ss.SSSZ

2

Number

Format 1 or 1.0

3

String

——

4

Array

Exam:[“Youtube”,”Sendo”]

1

Có khách hàng mới

2

Cập nhật thuộc tính khách hàng bất kỳ

3

Xoá khách hàng

4

Có ticket mới

5

Cập nhật thuộc tính ticket bất kỳ

6

Xóa Ticket

Bạn viết API để nhận các sự kiện(Xem danh sách sự kiện mô tả ở trên) của lead,
opportunity từ Hana gửi về
Note:
– API yêu cầu xử lý <=5s (Đề xuất API Unsynchronized)
– Nếu API Hana request lỗi >5 lần thì sự kiện này sẽ OFF 30 phút
– lead/opportunity: Có thể có hoặc không tuỳ bạn muốn lấy nội dung gì

URL

Bạn tự định nghĩa URL của API

METHOD

POST

CONTENT-TYPE

Application/json

BODY

{
“application”: {
“id”: ” ID ỨNG DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG “
},
“lead”: {
” THUỘC TÍNH “: {
“nomalizeData”: ” GIÁ TRỊ ĐÃ CHUẨN HOÁ “,
“rawData”: ” GIÁ TRỊ “
}
},
“opportunity”: {
” THUỘC TÍNH “: {
“nomalizeData”: ” GIÁ TRỊ ĐÃ CHUẨN HOÁ “,
“rawData”: ” GIÁ TRỊ “
}
},
“conversation”: {
“conversationUrl”: ” LINK CUỘC CHAT TRÊN HANA

}
}

BODY MẪU

{

“application”: {
“id”: “dbd9a5f7-b3c4-45bb-a8eb-2b8e10bff8c2”
},
“lead”: {
“id”: {
“nomalizeData”: “e734c76a-52ca-44f0-a21e8e1fe627c308”,
“rawData”: “e734c76a-52ca-44f0-a21e8e1fe627c308”
},
“baseName”: {
“nomalizeData”: “Toan Truyen”,
“rawData”: “Toan Truyen”
},
“baseBirthday”: {
“nomalizeData”: “14-09-2020”,
“rawData”: “2020-09-13T17:00:00.000Z”
},
“baseSourceInput”: {
“nomalizeData”: [
“Youtube”,
“Sendo”
],
“rawData”: [
“Youtube”,
“Sendo”
]},
“baseEmail”: {
“nomalizeData”: “[email protected]”,
“rawData”: “[email protected]
},
“basePhonenumber”: {
“nomalizeData”: “0978712200”,
“rawData”: “0978712200”
},
“cf_number_kieu_so”: {
“nomalizeData”: 1.09,
“rawData”: 1.09
}
},
“conversation”: {
“conversationUrl”: “https://bot.hana.ai/apps/dbd9a5f7-
b3c4-45bb-a8eb2b8e10bff8c2/chats/5e6f3f81da043f97f8ae0c44″
}

RESPONSE CODE

200

Sự kiện này giúp Partner cập nhật thông tin lead, opportunity của khách hàng trên
Hana
Note:
– (*): Là giá trị bắt buộc
– lead/opportunity: Có thể có hoặc không tuỳ bạn muốn cập nhật nội dung gì

URL

Lấy trên Hana

METHOD

POST

HEADER

Authorization: Bearer + access_token

CONTENT-TYPE

Application/json

BODY

{
“lead”: {
“id”: ” ID LEAD (*)”,
” THUỘC TÍNH “: GIÁ TRỊ,

},
“opportunity”: {
“id”: ” ID TICKET (*)”,
” THUỘC TÍNH “: GIÁ TRỊ
}
}

BODY MẪU

{
“lead”: {
“id”: “3ee8e2ea-d149-4e24-98f0-072900b0b9f3”,
“baseName”: “Thu Hương”,
“basePhonenumber”: “+84395458994”,
“baseGender”: “female”,
“baseFunnelStatus”: “actived”,
“sourceType”: “facebook”,
“baseSourceInput”: [
“Youtube”,
“Sendo”
],
“cf_string_ghi_chu”: “Đã thanh toán hàng”,
“cf_number_diem_viral”: 3,
“cf_enum_chau_luc”: [
“Châu Âu”,
“Châu Á”
]},
“opportunity”: {
“id”: “7ad14152-9be8-442d-bf0f-33c94b5db16d”,
“baseName”: “Cập nhật ticket”,
“leadEmail”: “[email protected]”,
“leadName”: “Lê Hà My”,
“leadPhonenumber”: “84969957194”,
“dealValue”: 1000000
}
}