Chính Sách Bảo Mật

Có hiệu lực từ ngày 21/10/2019

Trợ Lý Thông Minh Hana hoạt động trên hệ thống https://www.hana.ai website

Trang này thông báo đến bạn chính sách của chúng tôi đối với việc thu thập, sử dụng, tính công khai của dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng hệ thống của Trợ Lý Thông Minh Hana và lựa chọn của bạn đối với những dữ liệu đấy. Chính sách bảo mật của Trợ Lý Thông Minh Hana được tạo ra với sự trợ giúp của Phần mềm tạo chính sách bảo mật miễn phí.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Với việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép thu thập và sử dụng các thông tin theo chính sách này.Trừ khi được định nghĩa khác trong chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong điều khoản và điều kiện của chúng tôi, bạn có thể truy cập tại https://www.hana.ai

Thông tin thu thập và sử dụng.

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích để cung cấp và cải thiện hệ thống của chúng tôi.

Các loại dữ liệu được thu thập.

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân, những thông tin mà chúng tôi có thể liên lạc hoặc định danh bạn ( dữ liệu cá nhân). Thông tin định dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

 1. Địa chỉ Email.
 2. Họ và tên.
 3. Số điện thoại.
 4. Cookies và dữ liệu sử dụng.
 5. Giới tính.
 6. Múi giờ.
 7. Ngôn ngữ.

Ví dụ, giới tính của bạn cho trang với mục đích: cá nhân hóa trải nghiệm hoặc là đề xuất dự trên giới tính. Sử dụng ngôn ngữ theo giới tính như là đại từ và chức danh chính xác

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách hệ thống được truy cập như thế nào và sử dụng (dữ liệu sử dụng). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như là địa chỉ Giao thức Internet trên máy tính (địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của hệ thống chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian bạn sử dụng trên những trang này, nhận dang thiết bị duy nhất và dữ liệu chuẩn đoán khác.
Tracking và dữ liệu Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi các hoạt động trên hệ thống của chúng tôi và giữ một số thông tin nhất định.
Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là báo hiệu, thẻ, và lệnh để thu thập và theo dõi thông tin và để cải thiện và phân tích hệ thống của chúng tôi.

Bạn có thẻ hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookies hặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookies, bạn có thể không sử dụng được một số phần trong hệ thống của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:

– Cookies phiên: chúng tôi sử dụng cookies phiên để vận hành hệ thống của chúng tôi.

– Cookies ưu tiên: chúng tôi sử dụng cookies ưu tiên để ghi nhớ các tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.

– Cookies bảo mật: chúng tôi sử dụng cookies bảo mật cho các mục đích bảo mật.

Sử dụng dữ liệu

Trợ Lý Thông Minh Hana sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

 1. Cung cấp và duy trì hệ thống.
 2. Thông báo cho bạn về những sự thay đổi trên hệ thống.
 3. Cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của hệ thống chúng tôi khi bạn chọn để làm.
 4. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
 5. Cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện hệ thống.
 6. Để giám sát việc sử dụng hệ thống.
 7. Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, có thể được chuyển đến — và được duy trình trên — các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực ngoài quyền hạn của chính phủ nới luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với những luật từ quyền hạn của bạn.

Nếu bạn đang ở ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm chuyển dữ liệu cá nhân đến Việt Nam và xử lý tại đó.

Sự đồng ý của bạn đối với chính sách bảo mật này,sau đó bạn gửi thông tin đó để thể hiện sự chấp thuận của bạn với việc chuyển giao này.
Trợ Lý Thông Minh Hana sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý một cách an toàn và phù hợp với chính sách bảo mật và sẽ không có chuyện chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

Trợ Lý Thông Minh Hana có thể tiết lộ dữ liệu các nhân của bạn với thiện chí và tin rằng hành động đó là cần thiết để:

– Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

– Bảo vệ quyền lợi của Trợ Lý Thông Minh Hana.

– Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến hệ thống.

– Bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người dùng hệ thống hoặc công cộng.

– Bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý.

Bảo mật dữ liệu

Việc bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó.

Các nhà cung cấp hệ thống

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ hệ thống của chúng tôi, để cung cấp hệ thống thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến hệ thống, hỗ trợ chúng tôi phân tích các hệ thống của chúng tôi được sử dụng.

Những bên thứ ba ngày chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Liên kết đến các trang web khác

Hệ thống của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của trẻ em

Hệ thống của chúng tôi không giải quyết bất kỳ ai dưới 18 tuổi (“Trẻ em”).Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em mà không có xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng chính sách bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên hệ thống của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu chính sách bảo mật này.

Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi: