Giải pháp chatbot ứng dụng công nghệ AI & NLP giúp tự động hoá quy trình marketing - bán hàng - chăm sóc khách hàng

Điều khoản dịch vụ

Welcome to HANA

(Chào mừng đến với Hana)


Welcome to HANA

(Chào mừng đến với HANA)

Welcome customers to our website. Thank you for using our products and services ("App"). Service provided by MIDEAS Technology Joint Stock Company By accessing our website and using our Apps, you agree to these terms. Please check back regularly for our changes and carefully read the terms below:

(Chào mừng khách hàng đến với trang web của chúng tôi.Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ("Ứng dụng"). Bằng cách truy cập vào trang web và sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ do Công ty Cổ phần Công nghệ MIDEAS cung cấp. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để biết các thay đổi của chúng tôi và đọc kỹ các điều khoản bên dưới:)
Use Our Apps

(Sử dụng ứng dụng của chúng tôi)


You may use our Application only if you can legally form a binding contract with the MIDEAS Company and comply with these Terms and all applicable laws. When creating a HANA account, you must provide accurate and complete information. No unauthorized use of our Apps. We may suspend or discontinue providing our Apps to you if you fail to comply with our terms or policies Your use of our Apps does not imply that you own any intellectual property rights to our Apps or the content you access. Do not delete, obscure or alter any legal notices displayed in or in conjunction with our App. In connection with your use of the App, we may send you service announcements, administrative notices and other information.

(Bạn chỉ có thể sử dụng ứng dụng của chúng tôi nếu bạn có thể hình thành hợp đồng ràng buộc một cách hợp pháp với Công ty MIDEAS và tuân thủ các điều khoản và tất cả các luật hiện hành. Khi tạo một tài khoản HANA, bạn phải cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin. Không sử dụng trái phép Ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Ứng dụng nếu bạn không tuân thủ điều khoản hoặc chính sách. Việc bạn sử dụng Ứng dụng không có nghĩa là bạn sở hữu bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Ứng dụng của chúng tôi hoặc nội dung bạn truy cập. Không được xóa, không được che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc cùng với Ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng.)


Your account

(Tài khoản của bạn)


MIDEAS allows you to post content to HANA, including images, comments, links and other materials. You retain ownership of any intellectual property rights you hold in that content. Any content that you post or otherwise publish on HANA is referred to as "User Content". You reserve all rights and are solely responsible for User Content you post to HANA. Buyers can refer to the following payment methods and choose to apply the right one:

(MIDEAS cho phép bạn đăng nội dung lên HANA, bao gồm hình ảnh, nhận xét, liên kết và các tài liệu khác. Bạn giữ quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào mà bạn có trong nội dung đó. Bất kỳ nội dung nào bạn đăng hoặc xuất bản trên HANA đều được gọi là “Nội dung người dùng”. Bạn bảo lưu mọi quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng mà bạn đăng lên HANA. Khách hàng có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau và chọn áp dụng một cách phù hợp:)


Payment

(Thanh toán)


In order to bring customers satisfaction when shopping experience and flexibility in payment, Hana.ai provides the following forms of payment:

- Payment via domestic ATM card

- Payment via credit card, debit card

- Bank transfer payment.

- Cash

(Nhằm mang đến cho khách hàng sự hài lòng khi trải nghiệm mua

sắm và linh hoạt trong thanh toán, Hana.ai cung cấp các hình thức thanh toán

sau:

- Thanh toán qua thẻ ATM nội địa.

- Thanh toán qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ.

- Thanh toán chuyển khoản ngân hàng.

- Tiền mặt.)