Điều Khoản Bảo Vệ Khách Hàng

Chúng tôi đảm bảo không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn dưới bất cứ hình thức định danh cá nhân nào. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba trong các trường hợp sau đây:

Dữ liệu đã được đồng nhất. Chúng tôi có thể đồng nhất dữ liệu của bạn để thông tin về bạn không được định danh như một cá thể nhất định và gửi thông tin đó cho đối tác của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp những thông tin tổng hợp cho các đối tác (Hoặc cấp quyền cho đối tác khai thác những thông tin đó), và các đối tác dùng những dữ liệu đấy để hiểu thói quen và cung cấp cho bạn trải nghiệm trực tuyến một cách tối ưu nhất có thể.

Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ cung cấp các dữ liệu đồng bộ và đồng nhất mà có thể truy xuất ra thông tin cá nhân của bạn cho các bên đối tác. Chúng tôi có toàn quyền truy cập, đọc, lưu trữ và cung cấp mọi dữ liệu liên quan đến luật pháp hoặc yêu cầu của tòa án; thực thi hoặc áp dụng Điều khoản sử dụng của chúng tôi và các thỏa thuận khác; hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Hana, nhân viên, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.